Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1
[ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Bożena Grabowska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Bożena Grabowska z siedzibą w Poznaniu (60-644),
ul. Sokoła 1/77 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod numerem NIP: 8891199733, REGON 910932179, zwana dalej
Administratorem.
2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora, z którą należy się kontaktować we wszelkich kwestiach związanych z
ochroną danych osobowych jest – Bożena Grabowska (adres do kontaktu:
coach@bozenagrabowska.pl)
3. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej
podobnej technologii.
4. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych
osobowych. Są to w szczególności zbieranie, przechowywanie, utrwalanie,
porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie,
organizowanie, usuwanie lub niszczenie.
5. Wszelkie dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem
środków bezpieczeństwa zabezpieczających je przed dostępem osób i podmiotów
trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników,
w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji mu
przekazywanych i dotyczących Użytkowników.
7. Administrator szczególnie zwraca uwagę, by dane osobowe chronione były przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług.
§ 2
[ DEFINICJE ]
W ramach niniejszej Polityki Prywatności, poprzez poniższe definicje rozumie się:
1. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem
internetowym www.bozenagrabowska.pl
2. Administrator – Bożena Grabowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Bożena Grabowska z siedzibą w Poznaniu (60-644), ul. Sokoła 1/77 zarejestrowaną w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:
8891199733, REGON 910932179,
Strona 1 z 6
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE,
4. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności,
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca z
dostępnego w ramach Strony internetowej formularza kontaktowego.
§ 3
[ STOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI ]
1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Strony internetowej prowadzonej przez
Administratora pod adresem www.bozenagrabowska.pl i ma zastosowanie do wszystkich
przypadków, w których Administrator jest administratorem danych osobowych i
przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator
przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i
przypadków, w których dane osobowe uzyskane zostały z innych źródeł.
2. Poprzez ustanowienie niniejszej Polityki Prywatności oraz jej udostępnienie na Stronie
internetowej Administrator realizuje nałożone na niego obowiązki informacyjne określone
odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, każdorazowo zgodnie z tymi przepisami.
§ 4
[ PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ]
1. Administrator zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych w związku z korzystaniem przez
Użytkownika ze Strony internetowej, w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
2. Wszelkie dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej, w tym adres IP lub
inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub
innych podobnych technologii, są zbierane lub przetwarzane przez Administratora jako
administratora danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO.
3. Administrator w szczególności przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług
droga elektroniczną.
4. Powyższe dane mogą być również przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego celu
Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Do usprawiedliwionych celów Administratora, o których mowa w § 4 pkt. 4 należą:
A. prowadzenie negocjacji handlowych i wzajemnej komunikacji oraz informowanie o
ofercie handlowej,
B. przesyłanie informacji handlowej,
C. tworzenie bazy danych,
D. marketing własnych usług,
Strona 2 z 6
E. prowadzenia analiz sprzedaży usług i badań rynku i innych czynności
analitycznych i statystycznych,
F. prowadzenie analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania ze Strony
internetowej w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,
G. organizowania, przeprowadzania i koordynowania akcji marketingowych oraz
akcji promocyjnych,
H. zabezpieczeniu dokumentacji w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i
ochroną praw Administratora.
6. Przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych, Administrator dokonuje tego tylko do momentu ustania tego
interesu, który stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych.
7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
123 z późn. zm.).
8. Aktywność Użytkownika w ramach Strony internetowej, w tym jego dane osobowe mogą
być rejestrowane w systemie komputerowym służącym do przechowywania i zapisu,
zawierającym informacje o jego zdarzeniach i działaniach. Zebrane w ten sposób
informacje mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, przy czym
Administrator może je przetwarzać również w celach technicznych.
§ 5
[ RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH ]
1. Użytkownik odwiedzający Stronę internetową posiada kontrolę nad danymi osobowymi,
które są przez niego podawane. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie
informacji o użytkownikach Strony internetowej do niezbędnego minimum.
2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora należą między innymi:
A. imię i nazwisko albo inne oznaczenie osoby fizycznej / przedsiębiorcy,
B. dane adresowe,
C. numer NIP,
D. numer telefonu,
E. adres e-mail,
F. adres IP,
3. Administrator nie zbiera ani nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych
stanowiących dane wrażliwe. W przypadku podania takich informacji będzie to oznaczać
udzielenie wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji przez
Administratora.
Strona 3 z 6
§ 6
[ PLIKI COOKIES ]
1. W ograniczonym zakresie, po poinformowaniu Użytkownika o korzystaniu z plików
cookies (baner wyświetlany na dole Strony internetowej), Administrator może zbierać
automatycznie informacje o Użytkowniku, za pośrednictwem plików cookies,
znajdujących się na Stronie internetowej. Pliki te tworzone są przez przeglądarkę
internetową Użytkownika za każdym razem kiedy korzysta on ze Strony internetowej.
2. Wśród plików cookies między innymi należy wyróżnić:
A. pliki cookies niezbędne do działania Strony Internetowej, umożliwiające poprawne
wyświetlanie strony internetowej oraz prawidłowe jej działanie,
B. pliki cookies niezbędne do utrzymania sesji Użytkownika jak i zapisania stanu
sesji po zakończeniu korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika
3. Pliki cookies wykorzystywane w ramach Strony internetowej, mogą przypisywać
urządzeniu końcowemu Użytkownika indywidualny identyfikator, który identyfikuje
urządzenie Użytkownika, jednak na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość
użytkownika.
4. Użytkownik ma również możliwość usuwania plików cookies już zapisanych przez
przeglądarkę.
5. Zablokowanie lub usunięcie wszystkich ciasteczek ze Strony internetowej może
spowodować trudność w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych
funkcjonalności Strony internetowej.
§ 7
[ AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ]
Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie będą automatycznie
przetwarzane.
§ 8
[ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ]
1. Czas przez jaki przetwarzane będą przez Administratora dane osobowe jest uzależniony
od podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych na podstawie
uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez tę
osobę sprzeciwu lub do momentu wycofania przez nią zgody.
3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie uzasadnionego
interesu administratora danych, w celu innym niż marketingowy, przetwarzane będą do
momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane
dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu.
4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a
po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy
prawa.
Strona 4 z 6
5. Jeśli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążącego na Administratorze
obowiązku prawnego, okresy przetwarzania danych w tym celu określają odpowiednie
przepisy.
§ 9
[ PRZEKAZYWANIE DANYCH ]
1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom następuje wyłącznie gdy zezwalają
na to przepisy prawa. W takim przypadku, przekazanie danych osobowych do
przetwarzania innemu podmiotowi odbywa się na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych która to umowa zapewnia stosowanie przez podmiot
przetwarzający odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza mogą być w
szczególności:
A. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych,
B. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora,
C. podmioty realizujące kampanie marketingowe na rzecz Administratora,
D. podmioty świadczący usługi prawne,
E. podmioty obsługujące mailingi,
F. banki,
G. operatorzy płatności,
H. firmy windykacyjne.
3. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie w zakresie, w jakim jest to rzeczywiście
niezbędne dla osiągnięcia danego celu.
§ 10
[ PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ]
1. W celu realizacji swoich uprawnień osoba fizyczna może kontaktować się w tej sprawie
z Administratorem, poprzez wysłanie wniosku w formie wiadomości elektronicznej
e-mail na adres – coach@bozenagrabowska.pl bądź w formie fizycznej na adres
Administratora. Wniosek powinien określać w miarę możliwości precyzyjnie z jakiego
uprawnienia dana osoba chce skorzystać, jakiego procesu przetwarzania oraz jakich
celów przetwarzania dotyczy żądanie.
2. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W
razie konieczności przedłużenia terminu Administrator poinformuje Użytkownika o jego
przyczynach. Odpowiedź udzielana będzie na adres e-mail z którego został przesłany
wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres
wskazany przez wnioskodawcę, o ile w liście nie zostanie wykazana chęć otrzymania
odpowiedzi na adres e-mail.
3. Wśród praw Użytkownika należy wskazać należy w szczególności:
A. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
Strona 5 z 6
B. Prawo do uzyskania kopii danych,
C. Prawo do sprostowania bądź zmiany danych osobowych
D. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
E. Prawo do ograniczenia przetwarzania
F. Prawo do żądania usunięcia danych
G. Prawo do przenoszenia danych
§ 11
[ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH ]
1. Informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione
przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także
innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub
nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i
inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.
§ 12
[ WSZELKIE POZOSTAŁE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I SKARGI ]
1. W razie jakichkolwiek pytań zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej
Polityki Prywatności, sposobu przetwarzania przez Administratora danych osobowych,
jak również w przypadku zamiaru złożenia skargi dotyczącej tych kwestii należy przesłać
wiadomość wraz ze szczegółowymi informacjami i okolicznościami, w tym dotyczącymi
skargi, na adres e-mail – coach@bozenagrabowska.pl
2. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają również prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na adres – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
§ 13
[ ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI ]
1. Administrator wprowadzi zmiany w zakresie niniejszej Polityki Prywatności w sytuacji,
gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, między innymi z uwagi na, nowe przepisy
prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony
danych osobowych oraz zmiany technologii za pomocą której Administrator przetwarza
dane osobowe.
2. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i
odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.
3. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą dokonywane poprzez jej publikacje na
Stronie internetowej. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany Polityki Prywatności
może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.
Strona 6 z 6